IF Hållbar Energi AB

Solceller för BRF

Kommer lägenheterna att få ta del av produktionen?

Det beror på hur föreningen väljer att ställa upp anläggningen. Det finns två huvudsakliga alternativ:

  • Gemensam anläggning: I detta fall produceras all el som solcellerna producerar av föreningen som helhet. Elen används sedan för att täcka föreningens gemensamma kostnader, såsom belysning, hissar och ventilation. Lägenhetsinnehavarna betalar fortfarande för sin individuella elförbrukning, men de betalar en lägre eltaxa eftersom föreningen har minskade energikostnader.

  • Egna anläggningar per lägenhet: I detta fall installeras solceller på varje lägenhet. Lägenhetsinnehavarna får sedan ta del av all el som deras egna solceller producerar. De kan antingen använda elen själva eller sälja den tillbaka till nätet.

Hur kan man maximera lönsamheten på anläggningen?

Om man vill maximera lönsamheten kan man med fördel införa “El i en punkt”. Det innebär att produktionen inte enbart försörjer fastighets-elen utan att även lägenheterna ingår. Med högre egenförbrukning ökar värdet på den producerade elen.

Lägenhets-innehavarna känner också att man får del av investeringen.“El i en punkt” innebär att man minskar antalet elmätare mot el-bolaget till ett fåtal. Den fasta kostnaden på abonnemangen går från många små till ett fåtal större.

Sen mäts och debiteras förbrukad el till lägenheterna internt inom föreningen.Det benämns ofta som gemensamhets-abbonemang eller IMD.

Vilken typ av solceller är bäst för BRF?

Gemensamma solceller är ett bra alternativ för BRF med en stor elförbrukning. De är enklare att administrera än individuella solceller, och de kan ge lägre elkostnader för lägenhetsinnehavarna. Men det kan också leda till konflikter om hur elen ska fördelas.

Individuella solceller är ett bra alternativ för BRF med en liten elförbrukning. De ger lägenhetsinnehavarna mer kontroll över sin egen elförbrukning, och de kan vara mer lönsamma än gemensamma solceller. Men de kan också vara dyrare att installera och underhålla.

Hur fungerar solceller för BRF?

Solceller för BRF fungerar på samma sätt som solceller för privatpersoner. De omvandlar solljus till el. Solceller är tillverkade av halvledande material, såsom kisel, som har förmågan att absorbera solljus och generera elektroner. Elektronerna kan sedan användas för att generera el.

Solceller för BRF kan installeras på taket eller på markytan. Om solceller installeras på taket måste taket vara tillräckligt stort och ha rätt lutning för att optimera produktionen av el. Om solceller installeras på markytan måste marken vara tillräckligt stor och ha rätt solexponering.

Kostnaden för att installera solceller för BRF beror på en rad faktorer, bland annat storleken på fastigheten, typen av solceller som installeras och arbetets omfattning. Kostnaden kan variera från några hundra tusen kronor till flera miljoner kronor.

Solceller är en bra investering för BRF som kan bidra till att minska energikostnaderna, öka värdet på fastigheten och göra föreningen mer miljövänlig.

Lagar och regler Solceller till BRF

Att installera solceller på en bostadsrättsförening (BRF) kräver viss planering och eftertanke gällande lagar och regler.

Först och främst krävs oftast bygglov för installation av solceller på tak. Kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att bekräfta om bygglov behövs i ditt specifika fall. Solceller får inte placeras så att de skymmer sikt eller utgör en fara för säkerheten. Installationen ska utföras fackmässigt och uppfylla gällande tekniska krav.

Installation av solcellsanläggningar ska anmälas till Elsäkerhetsverket. Anläggningen ska utföras av en elinstallatör med behörighet och besiktigas av en elsäkerhetsexpert innan den tas i drift.

Normalt sett anses inte solcellsanläggningar vara miljöfarlig verksamhet och kräver inte tillstånd enligt miljöbalken. Kontakta dock din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att bekräfta om anmälan eller tillstånd krävs i ditt fall.

Det finns ekonomiska stöd och skatteavdrag för installation av solceller. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Om din BRF har en hyresfastighet kan det finnas regler i hyreslagen som du behöver ta hänsyn till.

För mer information om vad som gäller i ditt specifika fall, kontakta din kommuns byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd och elnätbolag. Anlita en certifierad installatör för att säkerställa en fackmässig installation som uppfyller alla krav. Läs mer på Energimyndighetens webbplats om ekonomiskt stöd och skatteavdrag.

Kom ihåg att det alltid är bäst att kontakta berörda myndigheter och experter för att få specifik information om vad som gäller i ditt specifika fall.

Behöver du hjälp eller vill ha mer information?

Ta kontakt med oss på:

0763151500