IF Hållbar Energi AB

Solceller Hyreshus

Fördelar med solceller för Hyreshus

  • Minskade elkostnader: Solceller kan producera egen el, vilket bidrar till att minska fastighetsägarens elkostnader. Detta kan spara fastighetsägaren mycket pengar på lång sikt.
  • Ökat värde på fastigheten: En fastighet med bra energiprestanda är mer attraktivt för köpare. Solcellerna är en värdefull tillgång som kan bidra till att öka fastighetens värde.
  • Miljövänlig energi: Solceller är en förnybar energikälla som inte bidrar till klimatförändringarna. Detta kan göra fastighetsägaren mer miljövänlig och bidra till att minska fastighetsägarens klimatpåverkan.

Kommer lägenheterna få ta del av produktionen?

Det beror på hur fastighetsägaren väljer att hantera solcellsproduktionen. Det finns flera olika alternativ:

  • Den vanligaste lösningen är att fastighetsägaren äger och sköter solcellsanläggningen. I detta fall kan fastighetsägaren välja att sälja elen tillbaka till nätet eller använda den för att täcka fastighetens egna behov. Om fastighetsägaren väljer att sälja elen tillbaka till nätet kommer lägenheterna inte att få ta del av produktionen. Om fastighetsägaren väljer att använda elen för att täcka fastighetens egna behov kan lägenheterna få ta del av produktionen genom lägre elkostnader.
  • Det är viktigt att fastighetsägaren informerar hyresgästerna om hur solcellsproduktionen kommer att hanteras innan installationen. Detta för att undvika missförstånd och konflikter.

Vilken tillverkare av solceller ska man välja för hyreshus?

Vi rekommenderar tillverkare med klassning ”Tier one”. Hör av dig till oss eller läs mer här för att få hjälp med solceller.

Lagar och regler Solceller till Hyreshus

Att installera solceller på ett hyreshus kräver viss planering och eftertanke gällande lagar och regler.

Först och främst krävs oftast bygglov för installation av solceller på tak. Kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att bekräfta om bygglov behövs i ditt specifika fall. Solceller får inte placeras så att de skymmer sikt eller utgör en fara för säkerheten. Installationen ska utföras fackmässigt och uppfylla gällande tekniska krav.

Installation av solcellsanläggningar ska anmälas till Elsäkerhetsverket. Anläggningen ska utföras av en elinstallatör med behörighet och besiktigas av en elsäkerhetsexpert innan den tas i drift.

Normalt sett anses inte solcellsanläggningar vara miljöfarlig verksamhet och kräver inte tillstånd enligt miljöbalken. Kontakta dock din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att bekräfta om anmälan eller tillstånd krävs i ditt fall.

Det finns ekonomiska stöd och skatteavdrag för installation av solceller. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Hyresvärden har ansvar för underhåll av fastigheten, inklusive taket. Hyresgäster har rätt till en god boendemiljö. Installation av solceller kan påverka både hyresvärdens och hyresgästernas rättigheter och skyldigheter.

Det är bra att informera hyresgästerna om planerna att installera solceller och hur det kan påverka dem.

Behöver du hjälp av en solcellskonsult

Vi hjälper till med solceller för BRF:er, lantbruk, industribyggnader, fastighetsbolag och andra privata fastighetsägare. Kontakta oss på 0763-151500.