IF Hållbar Energi AB

Solceller Fastighetsbolag

En fastighet är ett markområde där det tydliggörs vem som äger vad. Till varje fastighet finns en Fastighetsbeteckning som innehåller:

– Kommun, traktnamn och nummer.

Fastigheten kan innehålla en eller flera byggnader, men det är inte nödvändigt. Byggnaderna kan vara bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter eller en kombination. Det kan finnas affärslokaler i markplan och lägenheter eller kontor i byggnadens övriga delar. Fastighetsägaren som hyr ut lokaler eller lägenheter debiterar hyresgästerna för den energi de förbrukar. Det kan vara allt från lokalerna till elbilsladdning om det finns i fastigheten

En större fastighet drabbas ofta av effekttoppar som kostar pengar, en solcellsanläggning med energilagring kan mildra effekten av det.

Värdet av en solcellsanläggning ger:

 • Bättre driftsekonomi
 • Bättre energiprestanda
 • Bättre hållbarhetsklassning 

Det påverkar fastighetens anseende och värde långsiktigt.

Fördelar med att ha solceller för fastighetsbolag

Det finns flera fördelar med att ha solceller för fastighetsbolag. Här är några av de viktigaste:

 • Minskade energikostnader: Solceller kan producera egen el, vilket kan bidra till att minska fastighetsbolagets energikostnader. Detta kan spara fastighetsbolaget mycket pengar på lång sikt.
 • Ökat värde på fastigheten: Solceller kan göra fastigheten mer attraktiv för köpare. Detta beror på att solceller är en värdefull tillgång som kan bidra till att minska fastighetens driftskostnader.
 • Miljövänlig energi: Solceller är en förnybar energikälla som inte bidrar till klimatförändringarna. Detta kan göra fastighetsbolaget mer miljövänligt och bidra till att minska fastighetsbolagets klimatpåverkan.

Vilka solceller är bäst att välja för fastighetsbolag?

Några av de mest populära typerna av solceller för fastighetsbolag är:

 • Monokristallina solceller: Monokristallina solceller är de mest effektiva typen av solceller. De är tillverkade av ett enda stycke kisel och har en verkningsgrad på upp till 22 %.
 • Polykristallina solceller: Polykristallina solceller är mindre effektiva än monokristallina solceller, men de är också billigare. De är tillverkade av flera stycken kisel och har en verkningsgrad på upp till 18 %.
 • Bifaciala solceller: Bifaciala solceller producerar el på båda sidor av panelen. Detta gör dem mer effektiva än traditionella solceller, särskilt om de installeras på en plats med mycket solljus.

För att välja rätt typ av solceller för ditt fastighetsbolag är det viktigt att göra en bedömning av dina behov och din budget. Du bör också ta hänsyn till de lokala väderförhållandena, såsom mängden solljus som din fastighet får.

Hur lång tid tar det att få tillbaka investeringen?

Återbetalningstiden för solceller för fastighetsbolag varierar beroende på flera faktorer, bland annat:

 • Kostnaden för solcellsinstallationen: Kostnaden för solcellsinstallationen varierar beroende på storleken på fastigheten, typen av solceller som används och installationskostnaden.
 • Fastighetens elbehov: Ju större elbehov fastigheten har, desto snabbare kommer investeringen att betala sig.
 • De lokala väderförhållandena: Solceller producerar mer el i områden med mycket solljus.
 • Bidrag och skatteavdrag: Det finns flera bidrag och skatteavdrag som fastighetsbolag kan få för installation av solceller. Dessa kan bidra till att minska investeringskostnaden och därmed korta återbetalningstiden.

I genomsnitt tar det cirka 10-15 år för fastighetsbolag att få tillbaka investeringen på solceller. Men i vissa fall kan det gå så snabbt som 5-7 år.

Det är viktigt att notera att återbetalningstiden endast är en uppskattning. Den faktiska återbetalningstiden kan variera beroende på de specifika förhållandena för varje fastighetsbolag.

Lagar och regler Solceller till Fastighetsbolag

Att installera solceller på en fastighet kräver viss planering och eftertanke gällande lagar och regler.

Först och främst krävs oftast bygglov för installation av solceller på tak. Kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att bekräfta om bygglov behövs i ditt specifika fall. Solceller får inte placeras så att de skymmer sikt eller utgör en fara för säkerheten. Installationen ska utföras fackmässigt och uppfylla gällande tekniska krav.

Installation av solcellsanläggningar ska anmälas till Elsäkerhetsverket. Anläggningen ska utföras av en elinstallatör med behörighet och besiktigas av en elsäkerhetsexpert innan den tas i drift.

Normalt sett anses inte solcellsanläggningar vara miljöfarlig verksamhet och kräver inte tillstånd enligt miljöbalken. Kontakta dock din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att bekräfta om anmälan eller tillstånd krävs i ditt fall.

Det finns ekonomiska stöd och skatteavdrag för installation av solceller. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Om din fastighet har en hyresdel kan det finnas regler i hyreslagen som du behöver ta hänsyn till.

För mer information om vad som gäller i ditt specifika fall, kontakta din kommuns byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd och elnätbolag. Anlita en certifierad installatör för att säkerställa en fackmässig installation som uppfyller alla krav. Läs mer på Energimyndighetens webbplats om ekonomiskt stöd och skatteavdrag.

Behöver du hjälp av en solcellskonsult

Vi hjälper till med solceller för BRF:er, lantbruk, industribyggnader, fastighetsbolag och andra privata fastighetsägare. Kontakta oss på 0763-151500.