IF Hållbar Energi AB

Solceller på Hästgårdar & Ridhus

Solceller är en bra investering för hästgårdar och ridhus. De kan bidra till att minska energikostnaderna, öka värdet på fastigheten och göra ridhuset mer miljövänligt.

Fördelar med solceller på Hästgårdar och Ridhus

Minskade energikostnader

Genom att producera egen el bidrar man till att minska ridhusets energikostnader. Det ger en bättre driftsekonomi och sparar mycket pengar på lång sikt.

Ökat värde på fastigheten

En fastighet med bra energiprestanda är mer attraktivt för köpare. Solcellerna är en värdefull tillgång som kan bidra till att öka fastighetens värde.

Miljövänlig energi

Solceller är en förnybar energikälla som inte bidrar till klimatförändringarna. Det gör ridhuset mer hållbart och bidrar till att skona miljö och klimat.

Specifika exempel

Solceller kan användas för att driva belysningen, uppvärmningen och ventilationen i ridhuset.

  • Belysning: Solceller kan användas för att driva belysningen i ridhuset. Det bidrar till att minska energikostnaderna och skapa en mer hållbar miljö.
  • Uppvärmning: Solceller kan användas för att värma upp ridhuset. Detta kan bidra till att minska energikostnaderna och skapa en mer bekväm miljö för hästar och ryttare.
  • Ventilation: Solceller kan användas för att driva ventilationen i ridhuset. Detta kan bidra till att minska energikostnaderna och skapa en mer hälsosam miljö för hästar och ryttare.

Vart ska man installera solceller på ett Ridhus?

Solceller kan installeras på alla typer av tak som har tillräckligt med sol. För ridhus är det vanligast att installera solceller på taket. Det beror på att taket är en stor och tillgänglig yta som får mycket solljus.

Söderläge är särskilt lämpligt för solceller eftersom solinstrålningen är högst per kvadratmeter. Därmed är också produktionen högst per kvadratmeter.

Öst/Väst-läge är också en bra plats för solceller. Solcellerna kan installeras på på båda sidor. Produktionen är lite mindre per kvadratmeter men takytan är dubbelt så stor och kan ge högre produktion än enbart ett södertak

Norrläge är mindre lämpligt för solceller eftersom det får mindre solljus. Lönsamheten blir lägre tar länge tid att räkna hem.

Om taket är skuggat, till exempel av träd eller andra byggnader, kan det påverka solcellernas effektivitet. Det är därför viktigt att välja en plats för solcellerna som får så mycket solljus som möjligt eller använda teknik som mildrar skuggans inverkan.

Utöver taket kan solceller också installeras på andra ställen på hästgården, till exempel på väggarna eller på markytan. Solceller på väggarna kan vara en bra lösning om taket inte är lämpligt för installation. Solceller på markytan kan vara en bra lösning om ytan får mycket solljus och inte används till annat.

Vad är viktigt att tänka på när man installerar solceller på Ridhus?

Det finns flera saker att tänka på när man vill installera solceller på ridhus. Här är några viktiga faktorer att ta hänsyn till:

  • Kostnad: Kostnaden för att installera solceller kan variera beroende på storleken på ridhuset, typen av solceller som används och installationskostnaden. Slutligen är det ambitionsnivån och behovet av el som sätter budgeten
  • Effekt: Solcellsanläggningen bör vara anpassad för att producera tillräckligt med el för ridhusets behov. Det är viktigt att beräkna elbehovet innan man väljer storleken på solcellsanläggningen.
  • Skugga: Om taket är skuggat av träd eller andra byggnader kan det påverka solcellernas effektivitet. Det är viktigt att ta hänsyn till skugga när man väljer plats för solcellerna.
  • Underhåll: En solcellsanläggning kan behöva översyn med visst intervall för att säkerställa funktion och säkerhet. Det är viktigt att välja en leverantör som erbjuder underhållsservice.

Lagar och regler Solceller till Hästgårdar och Ridhus

Att installera solceller på en hästgård eller ridhus kräver viss planering och eftertanke gällande lagar och regler.

Först och främst krävs oftast bygglov för installation av solceller på tak. Kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att bekräfta om bygglov behövs i ditt specifika fall. Solceller får inte placeras så att de skymmer sikt eller utgör en fara för säkerheten. Installationen ska utföras fackmässigt och uppfylla gällande tekniska krav.

Installation av solcellsanläggningar ska anmälas till Elsäkerhetsverket. Anläggningen ska utföras av en elinstallatör med behörighet och besiktigas av en elsäkerhetsexpert innan den tas i drift.

Normalt sett anses inte solcellsanläggningar vara miljöfarlig verksamhet och kräver inte tillstånd enligt miljöbalken. Kontakta dock din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att bekräfta om anmälan eller tillstånd krävs i ditt fall.

Det finns ekonomiska stöd och skatteavdrag för installation av solceller. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Om du har en lantbruksenhet kan det finnas regler i Jordbruksverkets föreskrifter som du behöver ta hänsyn till. Likaså kan det finnas regler i hyreslagen om du har en hyresfastighet.

För mer information om vad som gäller i ditt specifika fall, kontakta din kommuns byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd och elnätbolag. Anlita en certifierad installatör för att säkerställa en fackmässig installation som uppfyller alla krav. Läs mer på Energimyndighetens webbplats om ekonomiskt stöd och skatteavdrag.

Kom ihåg att det alltid är bäst att kontakta berörda myndigheter och experter för att få specifik information om vad som gäller i ditt specifika fall.

Behöver du hjälp av en solcellskonsult

Vi hjälper till med solceller för BRF:er, lantbruk, industribyggnader, fastighetsbolag och andra privata fastighetsägare. Kontakta oss på 0763-151500.