IF Hållbar Energi AB

Solceller Industrifastighet

Solceller till en industrifastighet är en smart investering för industrier som vill spara pengar på sin energiförbrukning och minska sin miljöpåverkan. Industribyggnader har ofta en hög elförbrukning. Förbrukningens storlek är beroende på vilken verksamhet som bedrivs där. En industrilokal kan väldigt ofta dra nytta av solcellsteknikens fördelar för att minska dina energikostnader och göra verksamheten mer hållbar på lång sikt.  Solceller kräver även relativt lite i underhåll och har en lång livslängd, vilket gör solceller till en pålitlig och lönsam investering. Dessutom är de miljövänliga och hjälper till att minska den industriella verksamhetens koldioxidavtryck.

Kontakta oss om du vill spara pengar på din energiförbrukning och göra din industriella verksamhet mer hållbar.

Vår expertis på solcellsteknik och erfarenhet av att installera solceller i industrilokaler gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dina behov. Vi hjälper dig att hitta den optimala storleken på solcellssystemet och därav välja den bästa placeringen på ditt tak eller väggar för att maximera energiproduktionen. Oavsett storlek på din industrilokal kommer vi tillsammans fram till en strategi som passar för just dig. 

Fungerar solceller på en Industrifastighet?

 Solceller fungerar på en industrifastighet. Industrifastigheter har ofta stora takytor som är lämpliga för solcellsinstallation. Solceller kan bidra till att minska industrifastigheternas elkostnader och öka deras miljövänlighet.

Här är några fördelar med solceller på industrifastigheter:

  • Minskade elkostnader: Solceller kan producera egen el, vilket kan bidra till att minska industrifastigheternas elkostnader. Detta kan spara industrifastigheterna mycket pengar på lång sikt.
  • Ökat värde på fastigheten: Solceller kan göra fastigheten mer attraktiv för köpare. Detta beror på att solceller är en värdefull tillgång som kan bidra till att minska fastighetens driftskostnader.
  • Miljövänlig energi: Solceller är en förnybar energikälla som inte bidrar till klimatförändringarna. Detta kan göra industrifastigheten mer miljövänlig och bidra till att minska industrifastighetens klimatpåverkan.

Vad är viktigt att tänka på när man installerar solceller på en Industrifastighet?

  • Kostnad: Kostnaden för att installera solceller kan variera beroende på storleken på fastigheten, typen av solceller som används och installationskostnaden. Det är viktigt att göra en budget och jämföra olika leverantörer innan man fattar ett beslut.
  • Effekt: Solcellerna bör vara tillräckligt stora för att producera tillräckligt med el för industrifastighetens behov. Det är viktigt att beräkna elbehovet innan man väljer storleken på solcellsanläggningen.
  • Skugga: Om industrifastigheten är skuggad av träd eller andra byggnader kan det påverka solcellernas effektivitet. Det är viktigt att ta hänsyn till skugga när man väljer plats för solcellerna.
  • Underhåll: Solceller behöver regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Det är viktigt att välja en leverantör som erbjuder underhållsservice.

Vart kan man installera solceller på en Industrifastighet?

Solceller kan installeras på flera olika ställen på en industrifastighet. De vanligaste platserna är:

  • Tak: Tak är den vanligaste platsen för solcellsinstallation på industrifastigheter. Takytor är ofta stora och väl exponerade för solljus, vilket gör dem perfekta för solceller.
  • Mark: Solceller kan också installeras på mark. Detta är ett bra alternativ för industrifastigheter som inte har tillräckligt med takyta för solceller.
  • Fasader: Solceller kan också installeras på fasader. Detta är ett bra alternativ för industrifastigheter som vill maximera sin solcellsproduktion.

Lagar och regler Solceller till Industribyggnad

Att installera solceller på en industribyggnad kräver viss planering och eftertanke gällande lagar och regler.

Först och främst krävs oftast bygglov för installation av solceller på tak. Kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att bekräfta om bygglov behövs i ditt specifika fall. Solceller får inte placeras så att de skymmer sikt eller utgör en fara för säkerheten. Installationen ska utföras fackmässigt och uppfylla gällande tekniska krav.

Installation av solcellsanläggningar ska anmälas till Elsäkerhetsverket. Anläggningen ska utföras av en elinstallatör med behörighet och besiktigas av en elsäkerhetsexpert innan den tas i drift.

Normalt sett anses inte solcellsanläggningar vara miljöfarlig verksamhet och kräver inte tillstånd enligt miljöbalken. Kontakta dock din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att bekräfta om anmälan eller tillstånd krävs i ditt fall.

Det finns ekonomiska stöd och skatteavdrag för installation av solceller. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Behöver du hjälp av en solcellskonsult

Som solcellskonsult hjälper vi till med solceller för BRF:er, lantbruk, industribyggnader, fastighetsbolag och andra privata fastighetsägare. Kontakta oss på 0763-151500.